نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
دستورالعمل اجرایی بند (۲) از ماده (۵) شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی مصوب مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ هیات ممیزه دانشگاهاساتید
آئین نامه پایه سالانه و پایه تشویقی اعضای هیات علمی دانشگاهآیین نامه های علمی - پژوهشی
گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات¬علمی پژوهشی متقاضی ارتقا مرتبهاساتید
گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات¬علمی آموزشی متقاضی ارتقا مرتبهاساتید
نحوه ثبت پایان نامه های ارشد و رساله های دکتریاساتید
طرح دانش افزائی اساتید مرداد ماه ۱۳۹۳اخبار(تنظیم نشده)
دوره های معرفتی طرح دانش افزایی مرداد - ۱۳۹۲اخبار
دوره های معرفتی طرح دانش افزایی مرداد - ۱۳۹۲اخبار
دوره های معرفتی طرح دانش افزائی مرداد -۱۳۹۲اخبار
فرم در خواست تمدید قرار دادکارشناسی
فرم ترفیع پایه اعضای هیات علمی دانشگاهکارشناسی
تمدید قرارداد اعضای هیات علمی پیمانی (طرح سربازی)کارشناسی
فرم درخواست مجوز تدریستحصیلات تکمیلی
فرمهای مربوط به پایه تشویقی اعضای هیات علمی (فرم شماره ۲)کارشناسی
فرمهای مربوط به پایه تشویقی اعضای هیات علمی (فرم شماره ۱)کارشناسی
مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجویان متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی(ویژه دانشجویات دکتری)تحصیلات تکمیلی
گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیهتحصیلات تکمیلی
گزارش پیشرفت پژوهشی دانشجویان دکتراتحصیلات تکمیلی
گزارش پیشرفت پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۲ دفاع از رساله دکتریتحصیلات تکمیلی