مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجویان متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی(ویژه دانشجویات دکتری)