نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)
فرم شماره ۱ دفاع از رساله دکتری
جدول راهنمای حداقل امتیازات لازم برای استفاده از بورس (راتبه) تحصیلی مربیان آموزشیار و مربیان مؤسسات آموزشی
جدول راهنمای حداقل امتیازات لازم برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی آموزشی
جدول الف-4: احتساب امتیازات متقاضیان تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
جدول(الف -3) احتساب امتیازات متقاضیان راتبه تحصیلی (بورس ) مربیان
جدول( الف-2) احتساب امتیازات متقاضیان تبدیل وضعیت استخدامی از کارشناس رسمی به هیات علمی رسمی – آزمایشی
جدول الف-ا: احتساب امتیازات متقاضیان تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی
فرم برنامه هفتگی کارشناسان آزمایشگاهها و کارگاهها
فرم مربوط به ارتقای اعضای هیات علمی
تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی پژوهشی با مرتبه علمی مربی
تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی آموزشی با مرتبه علمی مربی
تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشی با مرتبه علمی استادیاری(تنظیم نشده)
تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی اعضای هیات علمی آموزشی با مرتبه علمی مربی
فرم مخصوص برنامه تدریس گروه معارف
فرم برنامه تدریس اعضای هیات علمی شاغل دانشگاه
فرم برنامه تدریس اعضای هیات علمی بازنشسته
فرم برنامه تدریس اعضای هیات علمی بازنشسته و مدرسین مدعو
تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیات علمی آموزشی با مرتبه علمی استادیاری
تبدیل وضعیت استخدامی با مرتبه علمی دانشیاری