نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی(تنظیم نشده)
فرم شماره ۱ دفاع از رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
جدول راهنمای حداقل امتیازات لازم برای استفاده از بورس (راتبه) تحصیلی مربیان آموزشیار و مربیان مؤسسات آموزشیکارشناسی
جدول راهنمای حداقل امتیازات لازم برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی آموزشی کارشناسی
جدول الف-4: احتساب امتیازات متقاضیان تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعیکارشناسی
جدول(الف -3) احتساب امتیازات متقاضیان راتبه تحصیلی (بورس ) مربیان کارشناسی
جدول( الف-2) احتساب امتیازات متقاضیان تبدیل وضعیت استخدامی از کارشناس رسمی به هیات علمی رسمی – آزمایشیکارشناسی
جدول الف-ا: احتساب امتیازات متقاضیان تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی کارشناسی
فرم برنامه هفتگی کارشناسان آزمایشگاهها و کارگاههاکارشناسی
فرم مربوط به ارتقای اعضای هیات علمیکارشناسی
تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی پژوهشی با مرتبه علمی مربیکارشناسی
تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی آموزشی با مرتبه علمی مربیکارشناسی
تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشی با مرتبه علمی استادیاریکارشناسی(تنظیم نشده)
تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی اعضای هیات علمی آموزشی با مرتبه علمی مربی کارشناسی
فرم مخصوص برنامه تدریس گروه معارف کارشناسی
فرم برنامه تدریس اعضای هیات علمی شاغل دانشگاه کارشناسی
فرم برنامه تدریس اعضای هیات علمی بازنشستهکارشناسی
فرم برنامه تدریس اعضای هیات علمی بازنشسته و مدرسین مدعوکارشناسی
تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیات علمی آموزشی با مرتبه علمی استادیاریکارشناسی
تبدیل وضعیت استخدامی با مرتبه علمی دانشیاریکارشناسی