نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
آئین نامه پایه سالانه و پایه تشویقی اعضای هیات علمی دانشگاهآیین نامه های علمی - پژوهشی
دستورالعمل اجرایی بند (۲) از ماده (۵) شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی مصوب مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ هیات ممیزه دانشگاهاساتید
گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات¬علمی آموزشی متقاضی ارتقا مرتبهاساتید
گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات¬علمی پژوهشی متقاضی ارتقا مرتبهاساتید
تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی آموزشی با مرتبه علمی مربیکارشناسی
تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی پژوهشی با مرتبه علمی مربیکارشناسی
تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی اعضای هیات علمی آموزشی با مرتبه علمی مربی کارشناسی
تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیات علمی آموزشی با مرتبه علمی استادیاریکارشناسی
تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشی با مرتبه علمی استادیاریکارشناسی(تنظیم نشده)
تبدیل وضعیت استخدامی با مرتبه علمی دانشیاریکارشناسی
تمدید قرارداد اعضای هیات علمی پیمانی (طرح سربازی)کارشناسی
جدول الف-4: احتساب امتیازات متقاضیان تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعیکارشناسی
جدول الف-ا: احتساب امتیازات متقاضیان تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی کارشناسی
جدول راهنمای حداقل امتیازات لازم برای استفاده از بورس (راتبه) تحصیلی مربیان آموزشیار و مربیان مؤسسات آموزشیکارشناسی
جدول راهنمای حداقل امتیازات لازم برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی آموزشی کارشناسی
جدول( الف-2) احتساب امتیازات متقاضیان تبدیل وضعیت استخدامی از کارشناس رسمی به هیات علمی رسمی – آزمایشیکارشناسی
جدول(الف -3) احتساب امتیازات متقاضیان راتبه تحصیلی (بورس ) مربیان کارشناسی
فرم برنامه تدریس اعضای هیات علمی بازنشستهکارشناسی
فرم برنامه تدریس اعضای هیات علمی بازنشسته و مدرسین مدعوکارشناسی
فرم برنامه تدریس اعضای هیات علمی شاغل دانشگاه کارشناسی