نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
عنواندانلود فایل
 
دستورالعمل اجرایی بند (۲) از ماده (۵) شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی مصوب مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ هیات ممیزه دانشگاه
گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات¬علمی پژوهشی متقاضی ارتقا مرتبه
گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات¬علمی آموزشی متقاضی ارتقا مرتبه
آئین نامه پایه تشویقی اعضای هیات علمی دانشگاه
نحوه ثبت پایان نامه های ارشد و رساله های دکتری
طرح دانش افزائی اساتید مرداد ماه ۱۳۹۳(تنظیم نشده)
دوره های معرفتی طرح دانش افزایی مرداد - ۱۳۹۲
دوره های معرفتی طرح دانش افزایی مرداد - ۱۳۹۲
دوره های معرفتی طرح دانش افزائی مرداد -۱۳۹۲
فرم در خواست تمدید قرار داد
فرم ترفیع پایه اعضای هیات علمی دانشگاه
تمدید قرارداد اعضای هیات علمی پیمانی (طرح سربازی)
فرم درخواست مجوز تدریس
فرمهای مربوط به پایه تشویقی اعضای هیات علمی (فرم شماره ۲)
فرمهای مربوط به پایه تشویقی اعضای هیات علمی (فرم شماره ۱)
مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجویان متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی(ویژه دانشجویات دکتری)
گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیه
گزارش پیشرفت پژوهشی دانشجویان دکترا
گزارش پیشرفت پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم شماره ۲ دفاع از رساله دکتری