نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
عنواندانلود فایل
 
دستورالعمل اجرایی بند (۲) از ماده (۵) شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی مصوب مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ هیات ممیزه دانشگاه
گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات¬علمی آموزشی متقاضی ارتقا مرتبه
گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات¬علمی پژوهشی متقاضی ارتقا مرتبه
آئین نامه پایه تشویقی اعضای هیات علمی دانشگاه
تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی آموزشی با مرتبه علمی مربی
تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی پژوهشی با مرتبه علمی مربی
تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی اعضای هیات علمی آموزشی با مرتبه علمی مربی
تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیات علمی آموزشی با مرتبه علمی استادیاری
تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشی با مرتبه علمی استادیاری(تنظیم نشده)
تبدیل وضعیت استخدامی با مرتبه علمی دانشیاری
تمدید قرارداد اعضای هیات علمی پیمانی (طرح سربازی)
جدول الف-4: احتساب امتیازات متقاضیان تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
جدول الف-ا: احتساب امتیازات متقاضیان تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی
جدول راهنمای حداقل امتیازات لازم برای استفاده از بورس (راتبه) تحصیلی مربیان آموزشیار و مربیان مؤسسات آموزشی
جدول راهنمای حداقل امتیازات لازم برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی آموزشی
جدول( الف-2) احتساب امتیازات متقاضیان تبدیل وضعیت استخدامی از کارشناس رسمی به هیات علمی رسمی – آزمایشی
جدول(الف -3) احتساب امتیازات متقاضیان راتبه تحصیلی (بورس ) مربیان
دوره های معرفتی طرح دانش افزائی مرداد -۱۳۹۲
دوره های معرفتی طرح دانش افزایی مرداد - ۱۳۹۲
دوره های معرفتی طرح دانش افزایی مرداد - ۱۳۹۲