آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرمها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل اجرایی بند (۲) از ماده (۵) شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی مصوب مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ هیات ممیزه دانشگاهاساتید
آئین نامه پایه سالانه و پایه تشویقی اعضای هیات علمی دانشگاهآیین نامه های علمی - پژوهشی
گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات¬علمی پژوهشی متقاضی ارتقا مرتبهاساتید
گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات¬علمی آموزشی متقاضی ارتقا مرتبهاساتید
نحوه ثبت پایان نامه های ارشد و رساله های دکتریاساتید
فرم در خواست تمدید قرار دادکارشناسی
فرم ترفیع پایه اعضای هیات علمی دانشگاهکارشناسی
تمدید قرارداد اعضای هیات علمی پیمانی (طرح سربازی)کارشناسی
فرم درخواست مجوز تدریستحصیلات تکمیلی
فرمهای مربوط به پایه تشویقی اعضای هیات علمی (فرم شماره ۲)کارشناسی
فرمهای مربوط به پایه تشویقی اعضای هیات علمی (فرم شماره ۱)کارشناسی
مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجویان متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی(ویژه دانشجویات دکتری)تحصیلات تکمیلی
گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیهتحصیلات تکمیلی
گزارش پیشرفت پژوهشی دانشجویان دکتراتحصیلات تکمیلی
گزارش پیشرفت پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۲ دفاع از رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم درخواست اجازه دفاع کارشناسی ارشد و دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم ویژه سهم ۲۴ ٪ طرحای تجربی کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم دریافت حق الزحمه های پرسنلی پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم پیشنهاد عنوان رساله تحصیلی دانشجویان دوره دکتری تخصصی phdتحصیلات تکمیلی